วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

BMCL เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาวบล็อก สอบราชการ  บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี ในงานบัญชี
หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา
เพศชายหรือหญิง อายุ 24-28 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ในงานบัญชี
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน (หรือสามารถอ่านงบการเงินได้)
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel / Function VLOOKUP
มีพื้นฐานความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
มนุษยสัมพันธ์ดี
3.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
4.เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง
ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานสรรหาและคัดเลือก 4 ปีขึ้นไป ถ้าเคยผ่านงานด้านการสรรหาแบบ Mass recruitment หรือรับบุคลากรด้านช่างเทคนิค, วิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.วิศวกรซ่อมบำรุง จำนวน 25 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล/ แมคาทรอนิกส์/ อิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง/ โทรคมนาคม/ โยธา และคอมพิวเตอร์
6.เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.เจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 200 อัตรา

เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใจ รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป
เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้(05.30-14.30 น. / 07.00-16.00 น. / 13.00-22.00 น. / 15.30-00.30 น.)
ปฏิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน (ไม่หยุดตรงเสาร์ – อาทิตย์)
กรณีเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
8.พนักงานควบคุมรถซ่อมบำรุง จำนวน 12 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่งานซ่อมบำรุง, ควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานบริการ
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้์ สุขภาพแข็งแรง
9.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 10 อัตรา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 24-30 ปี
10.วิศวกร ระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง จำนวน 2 อัตรา
อายุ 27 ปีขี้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศบ.) สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ โยธา
11.วิศวกร (ระบบควบคุมและระบายอากาศ) จำนวน 2 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า แมคาทรอนิกส์ หรือ อิเล็คทรอนิกส์
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
12.วิศวกร (ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบ SCADA) จำนวน 2 อัตรา
อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี ด้านปรับแต่งระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (VICOS) ระบบควบคุม SCADA หรือระบบใกล้เคียงอย่างน้อย 1 ปี และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรม LAN เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัมพันธ์และระบบปฏิบัติการ UNIX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
13.วิศวกร (ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา
อายุ 27 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
14.วิศวกร (ระบบไฟฟ้าและป้ายสัญลักษณ์) จำนวน 1 อัตรา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย,ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบริษัท หรือภายในโรงงานอุตสาหกรรม,ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
15.วิศวกรซ่อมบำรุง (ระบบสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
เพศชาย/หญิง
อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า,อีเล็กทรอนิกส์,สื่อสาร
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ด้านซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร
หากมีประสบการณ์ในการทำงานในระบบรถไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
16.วิศวกร (ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา) จำนวน 3 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์,การจัดการฐานข้อมูล,และงานโครงการทางวิศวกรรม
17.วิศวกร (ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย – ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน) จำนวน 4 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,Mechatronic หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านซ่อมบำรุงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่
18.วิศวกร (ระบบรถไฟฟ้า และรถซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี ด้านซ่อมบำรุงงานระบบรถไฟ,รถไฟฟ้า,อากาศยาน หรือซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบบขนส่งมวลชน/ ด้านการควบคุมระบบเครื่องจักรในโรงงาน หรืออาคารสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย -อังกฤษ ได้ดี
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
19.วิศวกรระบบน้ำ จำนวน 2 อัตรา
อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงโยธา หรือเครื่องกล หรือการบริหารงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่
มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ และวางแผนการซ่อมบำรุง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะในการวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี


โดยเพื่อน ๆ ชาวบล็อก สอบราชการ ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ที่
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชม. 

สำหรับรายละเอียดการ เปิดสอบ ทั้งหมด เพื่อน ๆ ชาวบล็อก สอบราชการ สามารถคลิ๊กอ่านดูตามรายละเอียดด้านล่างนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการ สอบราชการ ^______^
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ติวสอบ ก.พ. ภาค ก 57 ราคาถูก ติวก่อน พร้อมก่อนBeary Tutor ศูนย์รวมติวเตอร์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มืออาชีพ

รับติวสอบ ก.พ. ภาค ก 57 (รายละเอียดการสอบภาค ก ปี 2557 >>> คลิ้กที่นี่ <<< ) ราคาถูก

ติวก่อน พร้อมก่อน

ด้วยบริการ ติวสอบ ก.พ. ภาค ก และ ติวสอบราชการ ราคาถูก (ระดับ 1-4) 

ด้วยทีมงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจมืออาชีพ นำโดยติวเตอร์พี่หมี และพี่เกม

ทีมติวเตอร์ของเราทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก มาแล้วทุกคน (รอบแรก รอบเดียวผ่าน)

การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ พูดคุยแบบพี่ ๆ น้อง ๆ และเดินทางไปติวกันถึงที่ (ตามที่เราและผู้เรียนสะดวกกันมากที่สุด)

ติวตามความต้องการ และวิเคราะห์จากพื้นฐานของผู้เรียน โดยจะเน้นเนื้อหาทั้งหมด หรือจะเน้นเฉพาะคณิตศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้

การติวของเรามุ่งเน้นการทำโจทย์ การวิเคราะห์โจทย์ และเทคนิคการสอบ ที่ทำให้การสอบ ก.พ. ภาค ก และการสอบราชการ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


ค่าใช้จ่ายในการเรียนของเราก็คือ

เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง

เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่วโมง

การติวสอบ ก.พ. ภาค ก ควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ


ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก


*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น ***


ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor

โทร 085 934 1130

e-mail : bearytutor@gmail.com

หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รับติว สอบราชการ ท้องถิ่น ภาค ก ราคาถูกBeary Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการมืออาชีพ ราคาถูก
 
เพิ่มความมั่นใจในการสอบราชการ สอบท้องถิ่น สอบ ภาค ก ด้วยบริการ ติวสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ติวสอบราชการ ราคาถูก (ระดับ 1-4) ด้วยทีมงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจมืออาชีพ นำโดยติวเตอร์พี่หมี และพี่เกม
 
ทีมติวเตอร์ของเราทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ สอบราชการมาแล้วแทบจะทุกเวที และเลือกทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานระดับประเทศ 
 
การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน การสอบ การถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างจริง พร้อมกระบวนการคิดแบบง่าย ๆ ให้พร้อมสู่การแข่งขันทุกสนามสอบ
 
มีการทำโจทย์ การวิเคราะห์ข้อคำถาม และเทคนิคการสอบ ที่ทำให้การสอบราชการ (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 
การติวสอบ ควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ
 
ค่าใช้จ่ายของเราในตอนนี้
 
เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง
 
เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่่วโมง

***น้อง ๆ ที่เคยติวสอบภาค ก กับ Beary Tutor มาแล้ว ได้สิทธิ์ราคาเดิม
ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
 
*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น
 
ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor
 
โทร 085 934 1130
 
หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

ติวสอบ สารบรรณ ธุรการ นักพัสดุ ราคาถูกBeary Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการมืออาชีพ ราคาถูก
 
พร้อมบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกหน่วยงาน ด้วยบริการ ติวสอบงานสารบรรณ งานธุรการ พัสดุ ราคาถูก ด้วยทีมงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจมืออาชีพ นำโดยติวเตอร์พี่หมี และพี่เกม
 
ทีมติวเตอร์ของเราทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ สอบราชการมาแล้วแทบจะทุกเวที และเลือกทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานระดับประเทศ 
 
การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน การสอบ การถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างจริง พร้อมกระบวนการคิดแบบง่าย ๆ ให้พร้อมสู่การแข่งขันทุกสนามสอบ
 
มีการสรุประเบียบสารบรรณ ปี 2526 ให้เข้าใจง่าย พร้อมฝึกทำโจทย์ การร่างเอกสารทางราชการและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ และเทคนิคการสอบ ที่ทำให้การสอบราชการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 
การติวสอบ ควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ
 
ค่าใช้จ่ายของเราในตอนนี้
เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง
 
เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่่วโมง

***น้อง ๆ ที่เคยติวสอบภาค ก กับ Beary Tutor มาแล้ว ได้สิทธิ์ราคาเดิม
 
ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น
ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor
 
โทร 085 934 1130
 
 
หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

รับติว PR นิเทศศาสตร์ เขียนข่าว วางแผนสื่อ ราคาถูก


Beary Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการมืออาชีพ ราคาถูก
 
รับติวงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations : PR) ติวสอบนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ติวเขียนข่าว ข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

รับติวเขียนบทวิทยุ บทโทรทัศน์ การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ วางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ การเขียนโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์
 
รับเขียนข่าว บทความ ทำรายงานประชาสัมพันธ์ เขียนแผนประชาสัมพันธ์ ในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท หรือแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่จริงขององค์กร (ภายใต้งบประมาณอันจำกัด) และการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ 

โดยนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานเกือบ 10 ปีในวงการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมติวเตอร์ที่ทำงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในองค์กรชั้นนำของประเทศ สอบราชการมาแล้วแทบจะทุกเวที และเลือกทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานระดับประเทศ 
 
การเรียนของ Beary Tutor เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริง ฝึกให้คิด ฝึกให้ลองเขียน พร้อมตัวอย่างประกอบ ที่เผยแพร่จริงในสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทฤษฎีและเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ ที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน

การเรียนควรใช้ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป (พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือเรียน) ส่วนจำนวนครั้งที่เรียน แล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดครับ
 
ค่าใช้จ่ายของเราในตอนนี้
 
เรียน 1 - 2 คน คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 300 บาท / ชั่วโมง
 
เรียน 3 คน ขึ้นไป คิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงคนละ 250 บาท / ชั่่วโมง
 
ไปสอนถึงบ้าน ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวก
*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น
 
ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor
โทร 085 934 1130
 
หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากคำถามต่าง ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/bearytutor

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับติว แคลคูลัส ฟิสิกส์ ม.ปลาย มหาลัย โดยพี่จากการไฟฟ้าฯBEARY Tutor   รับติว คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์ทุกแขนง)

ทั้งมัธยมศึกษา (ม.ต้น, ม.ปลาย) และมหาวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม

เช่น Math พื้นฐาน,แคลคูลัส (Calculus) 1 และ 2 (Diff, Integrate, Diff Equation, etc.) และฟิสิกส์ เรื่องกลศาสตร์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ แรงต่าง ๆ  เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ติวโดยติวเตอร์พี่หมี (นิสิตวิศวกรรมศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานที่การไฟฟ้าฯ)

ช่วยน้อง ๆ ทำแบบฝึกหัด เพิ่มความเข้าใจในบทเรียน และเตรียมสอบในคลาสแบบผ่านฉลุย

การติวนั้น รับติวทั้งแบบตัว ต่อ ตัว ทั่วกรุงเทพ ( โดยเฉพาะโซนลาดพร้าว รามคำแหง บดินทรเดชา นวมินทร์ บางกะปิ)


รับเป็นติวเตอร์ตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ (ขอไม่รับผ่านนายหน้า)

ค่าติวคิดเพียงชั่วโมงละ 300 บาท เรียน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
การันตีคุณภาพการสอนครับ ! ! !


น้อง ๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor

โทร. 085 934 1130 (แค่โทรมาคุยก็ดีใจแล้วครับ)

e-mail : bearytutor@gmail.com

หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากข้อความได้ที่ www.facebook.com/bearytutor(โค้งสุดท้าย) ติวสอบ ก.พ. ภาค ก ราคาถูกBEARY Tutor ศูนย์รวมมืออาชีพด้านติวเตอร์และงานวิชาการราคาถูก

รับติวสอบ ก.พ. ภาค ก ทุกระดับ ราคาถูก 


จากทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ติวสอบราชการ และทำงานในหน่วยงานภาครัฐทุกคน

การติวเน้นพูดคุยและทำแบบฝึกหัด สร้างความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานไปสู่การประยุกต์

คุยกันแบบพี่ ๆ น้อง ๆ และเดินทางไปติวถึงที่ (ตามที่เราและลูกค้าสะดวกใจกันมากที่สุด)

ทำให้การสอบ ก.พ. และการสอบราชการ เป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป

การติวใช้ระยะเวลาในการเรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ขึ้นไป

(พร้อมชีทประกอบ หรือแนะนำหนังสือประกอบการติว)

ค่าติว สอบ ก.พ. กับทีม BEARY Tutor เพียง 300 บาท/ชั่วโมง เท่านั้น

พร้อมเดินทางไปสอนถึงบ้าน หรือสถานที่ที่คุณและเราสะดวกที่สุด

*** รับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ เท่านั้น ***

ผู้สนใจติดต่อเราได้ที่ BEARY Tutor

โทร. 085 934 1130 (แค่โทรมาคุยก็ดีใจแล้วครับ)

e-mail : bearytutor@gmail.com

หรือเยี่ยมชมแฟนเพจและฝากข้อความได้ที่ www.facebook.com/bearytutor